Giao An Tieng Viet Lop 2 Tuan 9 Huong Dan Chi Tiet

Giao An Tieng Viet Lop 2 Tuan 9 Huong Dan Chi Tiet

Chao mung cac thay co va cac em da den voi bai viet huong dan giao an Tieng Viet lop 2 tuan 9. Trong bai viet nay, chung ta se cung nhau diem qua cac noi dung chinh cua giao an, giup cac thay co va cac em co mot hieu biet ro rang hon ve bai hoc nay.

Giao An Tieng Viet Lop 2 Tuan 9: Noi Dung Chinh

Trong tuan nay, bai hoc Tieng Viet lop 2 se tap trung vao hai chu de chinh la “So Nguyen” va “Luyện Tập Viết”. Cac noi dung chinh trong bai hoc duoc thiet ke theo phuong phap day hoc lien he giua ly thuyet va thuc hanh, giup cac em hieu ro hon ve cac kien thuc can thiet trong lop hoc.

So Nguyen

So Nguyen La Gi?

So Nguyen la loai so khong co phan thap phan, hay noi cach khac la so nguyen la so tu nhien. De cho cac em hieu ro hon ve kha niem nay, thay co se dung vi du de minh hoa. Voi vi du nhu sau:

  • Neu mot dua tre co 3 qua tao, thi so tao ma dua tre do co la mot so nguyen.
  • Neu mot lop hoc co 15 hoc sinh, thi so hoc sinh trong lop do la mot so nguyen.

So Nguyen Co Ban

Sau khi da hieu ro ve kha niem so nguyen, cac em se duoc day cach tinh tong cua hai so nguyen, cach tru hai so nguyen, va cach nhan hai so nguyen. Thay co se thich hop dung bang tinh toan hoac bang ke de giup cac em hieu bai hon.

Cac vi du minh hoa nhu sau:

Tong Hai So Nguyen

So A So B Tong
3 5 8
11 9 20

Hieu Hai So Nguyen

So A So B Hieu
10 5 5
20 15 5

Tich Hai So Nguyen

So A So B Tich
2 4 8
7 8 56

Luyen Tap Viet

Sau khi da hoc ve so nguyen, cac em se duoc luyen tap viet chu cai dep va chinh xac hon. Lop hoc se dien ra theo phuong phap “Viet Lien Tu”, trong do cac em se duoc tap viet tu ngan den dai, tu don gian den phuc tap.

Bai Tap Viet Chu Hoa

Cac em se duoc yeu cau viet dung va dep chu hoa bang but chi. De giup cac em hieu ro hon ve bai tap, thay co se cho cac em viet va so sanh voi mau truoc khi chuyen sang bai tap tiep theo.

Bai Tap Viet Chu Thuong

Sau khi da hoc ve chu hoa, cac em se duoc tap viet chu thuong. Bai tap nay cung tuong tu nhu bai tap truoc, cac em se viet va so sanh voi mau de danh gia ket qua.

Bai Tap Viet Cau

Bai tap nay yeu cau cac em lap lai cac kien thuc da hoc ve viet chu hoa va thuon, va ap dung vao viec viet 1 cau hoan chinh. Thay co se cho cac em doc mau va huong dan tung buoc theo tung cau trong mau.

Ket Thuc Bai Viet

Sau khi da diem qua cac noi dung chinh cua giao an Tieng Viet lop 2 tuan 9, hy vong rang cac thay co va cac em se hieu ro hon ve bai hoc nay. Viec hieu ro giup cac em co the lam bai tot hon, cung nhu thich ung voi nhung bai hoc khac trong tuan hoc toi.

Chung ta da cung nhau tim h y hieu ve giao an Tieng Viet lop 2 tuan 9, hy vong rang bai viet nay se giup ich cho cac thay co va cac em trong viec truyen dat kien thuc den cac em mot cach de dang va hieu qua hon.

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *